ค่าลงทะเบียน

ปริญญาตรี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์-สุขภาพ

คณะ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า(บาท) ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร
(บาท)
ค่าประกันหอพัก
(บาท)
ค่าหอพักตลอดหลักสูตร
(บาท)
คณะทันตแพทยศาสตร์
139,000.00 6 ปี 900,000 บาท/ปี 5,400,000.00 12,000.00 292,800.00
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23,000.00 6 ปี 150,000 บาท/ปี 900,000.00 3,000.00 115,200.00
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 39,000.00 4 ปี,170,000 บาท/ปี 680,000.00 3,000.00 48,000.00
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล 39,000.00 4 ปี,170,000 บาท/ปี 680,000.00 4,500.00 108,000.00
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์ 39,000.00 4 ปี 170,000 บาท/ปี 680,000.00 3,000.00 43,200.00
คณะเทคนิคการแพทย์ 23,000 4 ปี 120,000 บาท/ปี 480,000.00 3,000.00 48,000.00
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9,000 4 ปี 90,000 บาท/ปี 360,000.00 3,000.00 43,200.00
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายไม่รวมค่าน้ำ,ค่าไฟ, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

หลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา (เดือน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร ผ่อนชำระ/เดือน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 162,000.00 4,500.00
ผู้จบ ปวส./อนุปริญญา 30 135,000.00 4,500.00
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 144,000.00 4,000.00
ผู้จบ ปวส./อนุปริญญา 24 96,000.00 4,000.00
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 198,000.00 5,500.00
ผู้จบ ปวส./อนุปริญญา 30 165,000.00 5,500.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต, สาขาบัญชี ,การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,และอุตสาหกรรมบริการ
ผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย 36 144,000.00 4,000.00
ผู้จบ ปวส./อนุปริญญา 24 96,000.00 4,000.00

รายละเอียดการรับสมัครกลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

  • dummyweb-wtu@western.ac.th