ค่าลงทะเบียน

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ผ่อนชำระ/เดือน
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 555,000.00 ชำระรายเดือน/เทอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 555,000.00 ชำระรายเดือน/เทอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 555,000.00 ชำระรายเดือน/เทอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 555,000.00 ชำระรายเดือน/เทอม
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 555,000.00 ชำระรายเดือน/เทอม

หน้าหลักบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

  • dummyweb-wtu@western.ac.th