ค่าลงทะเบียน

ปริญญาโท หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

หลักสูตร
ระยะเวลาการศึกษา (เดือน)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร ผ่อนชำระ/เดือน
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 24 168,000.00 12,000.00
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 14 140,000.00 10,000.00
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 14 168,000.00 12,000.00
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา,สาขาหลักสูตรและการสอน 24 140,000.00 10,000.00
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาบัญชีและการเงิน, สาขาการจัดการและการตลาด 14 140,000.00 10,000.00

รายละเอียดการรับสมัครกลุ่มวิทยาศาสตร์-สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

  • dummyweb-wtu@western.ac.th