ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเดิมชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ ๒/๒๕๔๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๐ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ อุดมศึกษาเอกชนที่ได้สถาปนาขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน เฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในเขตภูมิภาคของภาคกลางและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศในการส่งเสริมการพัฒนาทาง ด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ โดยมีภารกิจหลัก ๔ ประการคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ และประการสำคัญคือเพื่อตอบสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่พรั่งพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพ และกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et.dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

ความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตร 3 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
 3. หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
ปริญญาตรี 13 คณะวิชาดังน้ี
 1. คณะทันตแพทยศาสตร์
 2. คณะสัตวแพทยศาสตร์
 3. คณะเทคนิคการแพทย์
 4. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 5. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล
 6. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
 7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี
 8. คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์
 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 10. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 11. คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
  • 11.1 สาขาบัญชี
  • 11.2 สาขาการตลาด
  • 11.3 สาขาการจัดการ
  • 11.4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • 11.5 สาขาอุตสาหกรรมบริการ
 12. คณะนิติศาสตร์
 13. วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย 
ปริญญาโท 5 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  • 2.1 สาขาการบริหารการศึกษา
  • 2.2 สาขาหลักสูตรและการสอน
 3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานสาธารณสุข
 4. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • 5.1 สาขาบัญชีและการเงิน
  • 5.2 สาขาการจัดการและการตลาด
ปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังนี้
 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานสาธารณสุข
 4. หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 5. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
ก้าวแรกของมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙-๒๕๔๙
การพัฒนามหาวิทยาลัย ๒๕๕๐-๒๕๕๕
มุ่งพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ๒๕๕๖-ปัจจุบัน

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ (02) 563-5252-3 

โทรสาร  (02) 563-5252

 • dummyweb-wtu@western.ac.th